Årsstämma 2006

Arkivinformation från ASSA ABLOYs Årsstämma 2006.

Nedan finns den information som skickades ut i en pressrelease efter stämman.

Vid dagens årsstämma i ASSA ABLOY AB omvaldes styrelseledamöterna Gustaf Douglas, Melker Schörling, Carl-Henrik Svanberg, Carl Douglas, Per-Olof Eriksson, Lotta Lundén och Sven-Christer Nilsson. Johan Molin valdes till ny styrelseledamot. Vidare valdes Gustaf Douglas till styrelsens ordförande samt valdes Melker Schörling och Carl-Henrik Svanberg till vice ordföranden.

Val av revisor

Årsstämman valde PricewaterhouseCoopers, Stockholm, till revisor för en mandatperiod om fyra år. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Peter Nyllinge.

Utdelning

Årsstämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 3,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 28 april 2006 och utdelningen beräknas utsändas från VPC AB med början torsdagen den 4 maj 2006.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 3 250 000 kronor (exklusive ersättning för utskottsarbete). 

Valberedning

Melker Schörling, Gustaf Douglas, Staffan Grefbäck, Alecta och Marianne Nilsson, Robur valdes till ledamöter av valberedningen intill slutet av årsstämman 2007. Melker Schörling valdes till ordförande i valberedningen.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, för att anpassa denna till den nya aktiebolagslagen.

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i ASSA ABLOY. Det nya incitamentsprogrammet kommer att omfatta färre än 100 personer i ca 15 länder.

Mer information

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Göran Jansson, vice koncernchef och Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72     
Martin Hamner, Ekonomi- och IR-ansvarig, tel: 08-506 485 79