Årsstämma 2005

Arkivinformation från ASSA ABLOYs Årsstämma 2005.

Nedan finns den information som skickades ut i en pressrelease efter stämman.

Vid dagens ordinarie bolagsstämma i ASSA ABLOY AB omvaldes styrelseledamöterna Bo Dankis, Carl Douglas, Gustaf Douglas, Georg Ehrnrooth, Per-Olof Eriksson, Lotta Lundén, Sven-Christer Nilsson, Melker Schörling och Carl-Henric Svanberg. Vidare omvaldes Georg Ehrnrooth till styrelsens ordförande.

Utdelning

Stämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 2,60 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 2 maj 2005 och utbetalningen beräknas utsändas från VPC AB med början fredagen den 6 maj 2005.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3 600 000 kronor (exklusive ersättning för kommittéarbete).

Valberedning

Gustaf Douglas, Staffan Grefbäck, Alecta, Marianne Nilsson, Robur, och Melker Schörling valdes till ledamöter av valberedningen intill slutet av ordinarie bolagsstämman 2006. Gustaf Douglas valdes till ordförande i valberedningen. Valberedningens uppgifter skall vara att förbereda val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av revisor, val av ordförande vid bolagsstämma, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Ytterligare information lämnas av:

Bo Dankis, VD och koncernchef tel: 08- 506 485 42     
Göran Jansson, vice koncernchef, ekonomi- och finansdirektör tel: 08- 506 485 72