Årsstämma 2014

ASSA ABLOY ABs årsstämma 2014 hölls onsdagen den 7 maj 2014 kl. 15.00, på Moderna Museet på Skeppsholmen i Stockholm.

Längst ner på sidan finns en video som innehåller ett utdrag från stämman med anförande av vd och koncernchef Johan Molin.

Nedan finns den information som skickades ut i en pressrelease efter stämman.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman i ASSA ABLOY AB omvalde styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Birgitta Klasén, Eva Lindqvist, Johan Molin, Sven-Christer Nilsson, Jan Svensson och Ulrik Svensson. Vidare omvaldes Lars Renström till styrelsens ordförande samt Carl Douglas till vice ordförande.
Årsstämman omvalde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

Utdelning

Årsstämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 5,70 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 12 maj 2014 och utdelningen beräknas bli utbetald genom Euroclear Sweden ABs försorg med början torsdagen den 15 maj 2014.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 4 850 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat).

Valberedning

Gustaf Douglas (Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Liselott Ledin (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) och Anders Oscarsson (AMF fonder) valdes till ledamöter av valberedningen intill slutet av årsstämman 2015. Gustaf Douglas valdes till ordförande i valberedningen.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen i huvudsak innebärande att ersättning och andra anställningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna B-aktier

Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Beslut om långsiktigt aktiesparprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen (”LTI 2014”).

Kontakterpersoner för mer information;

Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72