Årsstämma 2013

ASSA ABLOY ABs årsstämma 2013 hölls torsdagen den 25 april 2013 kl. 15.00, på Moderna Museet på Skeppsholmen i Stockholm.

Längst ner på sidan finns en video som innehåller ett utdrag från stämman med anförande av vd och koncernchef Johan Molin.

Nedan finns den information som skickades ut i en pressrelease efter stämman.

Val av styrelse
Årsstämman i ASSA ABLOY AB omvalde styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Johan Molin, Sven-Christer Nilsson, Birgitta Klasén, Eva Lindqvist, Jan Svensson och Ulrik Svensson. Vidare omvaldes Lars Renström till styrelsens ordförande samt Carl Douglas till vice ordförande.

Utdelning
Årsstämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 5,10 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till tisdagen den 30 april 2013 och utdelningen beräknas bli utbetald genom Euroclear Sweden ABs försorg med början måndagen den 6 maj 2013.

Arvode till styrelsen
Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 4 600 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat).

Valberedning
Gustaf Douglas (Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Liselott Ledin (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) och Johan Strandberg (SEB fonder/SEB Trygg Liv), valdes till ledamöter av valberedningen intill slutet av årsstämman 2014. Gustaf Douglas valdes till ordförande i valberedningen.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen i huvudsak innebärande att ersättning och andra anställningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna B-aktier
Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Beslut om långsiktigt aktiesparprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen ("LTI 2013").

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl.17.00.