Årsstämma 2012

ASSA ABLOY AB höll årsstämma onsdagen den 25 april 2012, kl. 15.00, på Moderna Museet i Stockholm.

Längst ned på sidan finns en video som innehåller ett utdrag från stämman med anförande av VD och koncernchef Johan Molin.

Nedan finns den information som skickades ut i en pressrelease efter stämman.

Val av styrelse
Årsstämman i ASSA ABLOY AB omvalde styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Johan Molin, Sven-Christer Nilsson, Birgitta Klasén, Eva Lindqvist, och Ulrik Svensson samt valde Jan Svensson till ny styrelseledamot. Vidare valdes Lars Renström till ny styrelseordförande samt Carl Douglas till vice ordförande.

Gustaf Douglas avtackades efter drygt 17 år som ledamot i styrelsen i ASSA ABLOY AB, varav de sex senaste åren som ordförande.

Utdelning
Årsstämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen till 4,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 30 april 2012 och utdelningen beräknas bli utbetald genom Euroclear Sweden ABs försorg med början fredagen den 4 maj 2012.

Arvode till styrelsen
Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 4 600 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat).

Valberedning
Gustaf Douglas (Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Liselott Ledin (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) och Per-Erik Mohlin (SEB Fonder/SEB Trygg Liv), valdes till ledamöter av valberedningen intill slutet av årsstämman 2013. Gustaf Douglas valdes till ordförande i valberedningen.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga.

Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna B-aktier
Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. 

Beslut om långsiktigt aktiesparprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, om ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA ABLOY-koncernen ("LTI 2012").

Återköp av egna aktier
Vid det konstituerande styrelsesammanträde som följde efter årsstämman beslutade ASSA ABLOY ABs styrelse att utnyttja årsstämmans bemyndigande avseende återköp av egna aktier och därmed förvärva maximalt 300 000 B-aktier i bolaget i syfte att finansiellt säkra bolagets förpliktelser i samband med LTI 2012.

Förvärven ska ske innan årsstämman 2013 och kommer att ske kontant på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris per aktie motsvarande det vid var tid registrerade kursintervallet.

ASSA ABLOY AB äger sedan tidigare 400 000 B-aktier.

Mer information:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72