Finansiering

Koncernens målsättning är en kapitalbindningstid på minst 18 månader för låneportföljen. I slutet av 2015 var kapitalbindningstiden 46 månader. Emissioner på kapitalmarknader är en viktig del av finansieringsstrategin, och emissioner av obligationer sker huvudsakligen under det globala MTN-programmet. Långfristiga banklån används för att ytterligare diversifiera lånekällorna.

En lista över viktiga finansieringstransaktioner finns i avsnittet Skuldstruktur.

Grafen nedan visar aktuell förfalloprofil. Förfalloprofilen omfattar även kortfristiga lån i form av kortfristiga banklån och företagscertifikat.

Ränterisken, mäts genom att räkna ut en total räntebindningstid för låneportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden bör ligga på mellan 12 och 36 månader. Vid årsslutet 2015 var räntebindningstiden 26 månader.

 ÅrObligationerUS PPFöretagscertifikat BankfinansieringTotal
2016 674 648 1 200 2 021 4 543
2017 1 389 858
473 2 720
2018 1 356 1 047
341 2 744
2019 687 215
1 309 2 210
2020 1 780 601
333 2 714
2021 659 0
1 286 1 945
2022 481 1 288
167 1 936
2023 215 0
147 362
2024 962 644
147 1 753
2025 770 0
168 938
2026 0 0   147 147
2027 288.7 0   0 289
>2028 673.6 0   0 674