Finansiering

Koncernens målsättning är en kapitalbindningstid på minst 18 månader för låneportföljen. I slutet av 2015 var kapitalbindningstiden 46 månader. Emissioner på kapitalmarknader är en viktig del av finansieringsstrategin, och emissioner av obligationer sker huvudsakligen under det globala MTN-programmet. Långfristiga banklån används för att ytterligare diversifiera lånekällorna.

En lista över viktiga finansieringstransaktioner finns i avsnittet Skuldstruktur.

Grafen nedan visar aktuell förfalloprofil. Förfalloprofilen omfattar även kortfristiga lån i form av kortfristiga banklån och företagscertifikat.

Ränterisken, mäts genom att räkna ut en total räntebindningstid för låneportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden bör ligga på mellan 12 och 36 månader. Vid årsslutet 2015 var räntebindningstiden 26 månader.

 ÅrObligationerUS PPFöretagscertifikat BankfinansieringTotal
2016 909 640 4 009 2 038 7 596
2017 1 364 848
459 2 671
2018 1 338 1 034
336 2 708
2019 678 212
1 282 2 172
2020 1 741 593
328 2 662
2021 565 0
1 259 1 824
2022 471 1 272
165 1 908
2023 212 0
145 357
2024 0 636
145 781
2025 753 0
166 919
2026 0 0   145 145
2027 282 0   0 282
>2028 659 0   0 659