Styrelsens arbete 2015

Styrelsen har under året hållit tio sammanträden (sex ordinarie sammanträden, ett konstituerande sammanträde och tre extra sammanträden). Vad gäller närvaro hänvisas till tabellen på sidan 73  i Bolagsstyrningsrapporten.

Vid de ordinarie styrelsemötena har VD redogjort för koncernens resultat och finansiella ställning, inklusive utsikter för de kommande kvartalen. I den mån det varit aktuellt har förvärv och avyttringar behandlats. 

Viktigare frågor som styrelsen behandlat under året omfattar ett antal förvärv bland annat av Quantum Secure, Flexim, Papaiz, Udinese, CEDES och Nergeco. Styrelsen genomförde under året fördjupad genomgång av koncernens verksamhet inom divisionerna Americas och APAC samt besökte divisionerna EMEA och Entrance Systems respektive verksamheter i Göteborg. För en översikt av styrelsens arbete och utskottsmöten under 2015 hänvisas till tidslinjen på sidorna 72-73 i Bolagsstyrningsrapporten.

En utvärdering av styrelsens arbete sker årligen i form av en webbaserad enkät som varje styrelseledamot besvarar individuellt. En sammanfattning av resultatet av enkäten redovisas för styrelsen vid styrelsesammanträdet i februari. De styrelseledamöter som önskar får även tillgång till utvärderingens fullständiga resultat. Styrelsens sekreterare presenterar det fullständiga resultatet av styrelseutvärderingen för valberedningen.