Revisionsutskottet

Revisionsutskottet utgörs av Jan Svensson (ordförande) och Birgitta Klasén. 

I revisionsutskottets arbetsuppgifter ingår att kontinuerligt kvalitetssäkra ASSA ABLOYs finansiella rapportering. En löpande dialog förs med bolagets revisor bland annat angående revisionens inriktning och omfattning. Revisionsutskottet ansvarar vidare för att utvärdera revisionsinsatsen och att informera bolagets styrelse och valberedning om resultatet därav samt att fortlöpande följa upp aktuell riskbild avseende legala risker i verksamheten. Möten i revisionsutskottet protokollförs och avrapporteras muntligen vid styrelsemötena.