Ersättning till styrelsen

Bolagsstämman beslutar om den ersättning som ska utgå till styrelseledamöterna. Årsstämman 2016 beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 5 950 000 SEK (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 1 850 000 SEK till ordföranden, 800 000 SEK till vice ordföranden samt 550 000 SEK till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 250 000 SEK, ordföranden för ersättningsutskottet 150 000 SEK, ledamot av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 125 000 SEK vardera samt ledamot av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 75 000 SEK vardera.

Styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter har inga pensionsförmåner eller avtal om avgångsvederlag. Till VD och arbetstagarrepresentanter utgår inga styrelsearvoden.