Årsstämma 2017

Aktieägarna i ASSA ABLOY AB kallas till årsstämma onsdagen den 26 april 2017 klockan 15.30 på Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

Rätt till deltagande och anmälan 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 april 2017, och
  • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 20 april 2017. Anmälan kan göras genom att registrera sig här, per telefon 08-506 485 14 eller per post till adress ASSA ABLOY AB, Årsstämma, Box 7842, 103 98 Stockholm.

Vänligen ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och används endast för årsstämman 2017. Som bekräftelse på anmälan översändes ett inträdeskort som ska uppvisas vid inregistrering till årsstämman. 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i årsstämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) för att få delta i årsstämman. För att denna registrering ska vara genomförd torsdagen den 20 april 2017 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Fullmakt

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan och fullmakten måste uppvisas i original senast på årsstämman. Fullmaktsformulär finns att hämta i kolumnen till höger.