Styrelse

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för koncernens organisation och förvaltning samt för att kontrollen av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategier och policies samt förvärv, avyttringar och investeringar. Styrelsen godkänner årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare till årsstämman samt fattar beslut rörande koncernens finansiella struktur.

Till styrelsens övriga uppgifter hör bland annat att:

  • fortlöpande utvärdera bolagets operativa ledning, inklusive VDs arbete,
  • säkerställa att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet,
  • säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet, är korrekt, relevant och tillförlitlig,
  • säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet, samt
  • säkerställa att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande.

Styrelsens arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan styrelse och VD uppdateras och fastställs minst en gång per år. Styrelsen har även utfärdat skriftliga anvisningar där det anges hur den finansiella rapporteringen till styrelsen ska ske. Styrelsens ordförande ska, förutom att leda styrelsearbetet, fortlöpande följa koncernens verksamhet och utveckling genom kontakter med VD. Ordföranden ska samråda med VD i strategiska frågor samt företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen. Ordföranden ska vidare, vid behov, medverka vid viktigare externa kontakter samt, i samråd med VD, i övriga frågor av särskild betydelse. Styrelsens ordförande ska tillse att styrelsens arbete årligen utvärderas samt att nya styrelseledamöter erhåller lämplig utbildning.

Styrelsen har minst fyra ordinarie sammanträden samt ett konstituerande sammanträde per år. De ordinarie sammanträdena äger rum i anslutning till bolagets avgivande av helårs- respektive delårsbokslut. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, eventuellt kombinerat med ett styrelsesammanträde. Därutöver hålls extra styrelsesammanträden vid behov. Samtliga sammanträden följer en godkänd dagordning. Inför varje möte skickas förslag till dagordning, inklusive dokumentation, ut till samtliga styrelseledamöter.

Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskotten har inte någon beslutsbefogenhet. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsesammanträdet. Instruktioner till utskotten ingår som en del av styrelsens arbetsordning.

Är du intresserad av ASSA ABLOYs produkter och lösningar?

Besök ASSA ABLOYs produktsidor för information om våra lås, passerkontroll, mobila nycklar med NFC, dörrautomatik med mera. Du kan också ta del av våra lås- och säkerhetslösningar för alla typer av dörrlösningar i sektionen Lösningar.


 

IR-kontakter

Niklas Ribbing, Chef IR

 Niklas Ribbing, Chef för Investor Relations, ASSA ABLOY AB.

Tel.: 08-506 485 79
Mobil: 070-555 55 77
Maila Niklas

Hedvig Wennerholm, IR Co-ordinator

Hedvig Wennerholm, IR Co-ordinator, ASSA ABLOY AB

Tel.: 08-506 485 71
Mobil: 070-564 85 71
Maila Hedvig

Aktiekurs

Köp 363,9 SEK
Sälj 364,0 SEK
Senast 364,0 SEK
+/- 7,6

IR-kalender

23 oktober

Publicering av delårsrapport januari-september 2014

Läs mer

18 november

ASSA ABLOY's Capital Markets Day 2014

Läs mer

5 februari

Publicering av bokslutskommuniké 2014

Läs mer

28 april

Publicering av delårsrapport januari-mars 2015

Läs mer

7 maj

Årsstämma 2015

Läs mer

Mer event

ASSA ABLOY I VÄRLDEN