Extern revision

Vid årsstämman 2010 valdes PricewaterhouseCoopers (PwC) till bolagets externa revisorer för en fyraårsperiod fram till slutet av årsstämman 2014. Vid årsstämman 2013 meddelade PwC att auktoriserade revisorn Bo Karlsson, från och med årsstämman, är ny huvudansvarig revisor.

PwC har varit koncernens revisorer sedan koncernens bildande 1994. PwC avger revisionsberättelse avseende ASSA ABLOY AB, koncernen och en övervägande majoritet av dotterbolagen runt om i världen. Revisionen av ASSA ABLOY AB omfattar även styrelsens och VDs förvaltning.

Bolagets revisor deltar vid samtliga möten i revisionsutskottet samt på styrelsens möte i februari där han rapporterar sina observationer och rekommendationer från årets koncernrevision. Den externa revisionen utförs i enlighet med International Standards on Auditing, ISA, vilket är god revisionssed i Sverige sedan 2011.

Revisionen av årsredovisningshandlingar för legala enheter utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade krav och andra tillämpliga regler i respektive land. För information om arvoden till revisorer samt utförda uppdrag i koncernen för de tre senaste räkenskapsåren, se not 3 samt Årsredovisning 2012 not 3.

IR-kalender

29 april

Publicering av delårsrapport januari-mars 2014

Läs mer

7 maj

Årsstämma 2014

Läs mer

18 juli

Publicering av delårsrapport januari-juni 2014

Läs mer

23 oktober

Publicering av delårsrapport januari-september 2014

Läs mer

Mer event

IR-kontakter

Niklas Ribbing, Chef IR

 Niklas Ribbing, Chef för Investor Relations, ASSA ABLOY AB.

Tel.: 08-506 485 79
Mobil: 070-555 55 77
Maila Niklas

Hedvig Wennerholm, IR Co-ordinator

Hedvig Wennerholm, IR Co-ordinator, ASSA ABLOY AB

Tel.: 08-506 485 79
Mobil: 070-555 55 77
Maila Hedvig

ASSA ABLOY I VÄRLDEN