Extern revision

Vid årsstämman 2014 valdes PricewaterhouseCoopers (PwC) till bolagets externa revisorer fram till slutet av årsstämman 2015. Vid årsstämman 2014 meddelade PwC att auktoriserade revisorn Bo Karlsson fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

PwC har varit koncernens revisorer sedan koncernens bildande 1994. PwC avger revisionsberättelse avseende ASSA ABLOY AB, koncernen och en övervägande majoritet av dotterbolagen runt om i världen. Revisionen av ASSA ABLOY AB omfattar även styrelsens och VDs förvaltning.

Bolagets revisor deltar vid samtliga möten i revisionsutskottet samt på styrelsens möte i februari där han rapporterar sina observationer och rekommendationer från årets koncernrevision. Den externa revisionen utförs i enlighet med International Standards on Auditing, ISA, vilket är god revisionssed i Sverige sedan 2011.

Revisionen av årsredovisningshandlingar för legala enheter utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade krav och andra tillämpliga regler i respektive land. För information om arvoden till revisorer samt utförda uppdrag i koncernen för de tre senaste räkenskapsåren, se not 3 samt Årsredovisning 2013 not 3.

IR-kalender

18 november

ASSA ABLOY's Capital Markets Day 2014

Läs mer

5 februari

Publicering av bokslutskommuniké 2014

Läs mer

28 april

Publicering av delårsrapport januari-mars 2015

Läs mer

7 maj

Årsstämma 2015

Läs mer

17 juli

Publicering av delårsrapport januari-juni 2015

Läs mer

Mer event

IR-kontakter

Niklas Ribbing, Chef IR

 Niklas Ribbing, Chef för Investor Relations, ASSA ABLOY AB.

Tel.: 08-506 485 79
Mobil: 070-555 55 77
Maila Niklas

Hedvig Wennerholm, IR Co-ordinator

Hedvig Wennerholm, IR Co-ordinator, ASSA ABLOY AB

Tel.: 08-506 485 79
Mobil: 070-555 55 77
Maila Hedvig

ASSA ABLOY I VÄRLDEN