Ersättning

Redogörelse för ASSA ABLOYs system för ersättningar till ledande befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning 10.3 lämnas en redogörelse för ASSA ABLOYs system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Ersättningarna överensstämmer med de av årsstämman 2014 fastställda riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Med ledande befattningshavare avses VD och koncernchef samt övriga medlemmar av ASSA ABLOYs koncernledning.

System för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare
Den rörliga delen av ersättningen till ledande befattningshavare utbetalas dels kontant, dels i form av aktier.

Ledande befattningshavare ska kunna erhålla årlig rörlig kontant ersättning baserat på utfallet i förhållande till finansiella mål och, i förekommande fall, personliga mål. Denna ersättning ska motsvara maximalt 75 procent av grundlönen (exklusive sociala kostnader).

Ledande befattningshavare ska därutöver, inom ramen för det långsiktiga aktiesparprogrammet (LTI 2014) kunna erhålla rörlig ersättning i form av aktier baserat på utfallet i förhållande till mål avseende vinst per aktie under 2014. I denna ersättningsmodell ingår även rätten att vid köp av en aktie, under vissa förutsättningar, erhålla en kostnadsfri matchningsaktie från bolaget. Denna ersättning ska, vid oförändrad aktiekurs, motsvara maximalt 75 procent av grundlönen (exklusive sociala kostnader).

En mer detaljerad redogörelse för ersättning till ledande befattningshavare finns i de ersättningsriktlinjer som antagits på årsstämman 2014.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2014, se Kallelse under punkt 14.

Utestående incitamentsprogram

Aktiesparprogram

LTI 2014

På årsstämman 2014 beslutades det att genomföra ett nytt långsiktigt aktiesparprogram (LTI 2014) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen.

För varje aktie av serie B som VD förvärvat inom ramen för LTI 2014 tilldelar bolaget en matchningsaktierätt samt fyra prestationsbaserade aktierätter. För varje aktie av serie B övriga medlemmar av koncernledningen förvärvat tilldelar bolaget en matchningsrätt samt tre prestationsbaserade aktierätter. För övriga deltagare tilldelar bolaget en matchningsrätt och en prestationsbaserad aktierätt.

Varje matchningsrätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie av serie B i bolaget efter tre år, under förutsättning att innehavaren fortfarande är anställd inom koncernen vid offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet 2017, och behållit de aktier som förvärvats inom ramen för LTI 2014.

Varje prestationsbaserad aktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie av serie B i bolaget tre år efter tilldelning, under förutsättning att ovan angivna villkor har uppfyllts. Därtill ska maximinivån i ett av styrelsen fastställt intervall avseende utvecklingen för bolagets vinst per aktie under 2014 ha uppfyllts.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om långsiktigt aktiesparprogram 2014, se Kallelse under punkt 16.

LTI 2013

På årsstämman 2013 beslutades det att genomföra ett nytt långsiktigt aktiesparprogram (LTI 2013) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen.

För varje aktie av serie B som VD förvärvat inom ramen för LTI 2013 tilldelar bolaget en matchningsaktierätt samt fyra prestationsbaserade aktierätter. För varje aktie av serie B övriga medlemmar av koncernledningen förvärvat tilldelar bolaget en matchningsrätt samt tre prestationsbaserade aktierätter. För övriga deltagare tilldelar bolaget en matchningsrätt och en prestationsbaserad aktierätt.

Varje matchningsrätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie av serie B i bolaget efter tre år, under förutsättning att innehavaren fortfarande är anställd inom koncernen vid offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet 2016, och behållit de aktier som förvärvats inom ramen för LTI 2013.

Varje prestationsbaserad aktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie av serie B i bolaget tre år efter tilldelning, under förutsättning att ovan angivna villkor har uppfyllts. Därtill ska maximinivån i ett av styrelsen fastställt intervall avseende utvecklingen för bolagets vinst per aktie under 2013 ha uppfyllts. Prestationsvillkoret har uppfyllts.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om långsiktigt aktiesparprogram 2013.

LTI 2012

På årsstämman 2012 beslutades det att genomföra ett nytt långsiktigt aktiesparprogram (LTI 2012) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen.

För varje aktie av serie B som VD förvärvat inom ramen för LTI 2012 tilldelar bolaget en matchningsaktierätt samt fyra prestationsbaserade aktierätter. För varje aktie av serie B övriga medlemmar av koncernledningen förvärvat tilldelar bolaget en matchningsrätt samt tre prestationsbaserade aktierätter. För övriga deltagare tilldelar bolaget en matchningsrätt och en prestationsbaserad aktierätt.

Varje matchningsrätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie av serie B i bolaget efter tre år, under förutsättning att innehavaren fortfarande är anställd inom koncernen vid offentliggörande av delårsrapporten för första kvartalet 2015, och behållit de aktier som förvärvats inom ramen för LTI 2012.

Varje prestationsbaserad aktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie av serie B i bolaget tre år efter tilldelning, under förutsättning att ovan angivna villkor har uppfyllts. Därtill ska maximinivån i ett av styrelsen fastställt intervall avseende utvecklingen för bolagets vinst per aktie under 2012 ha uppfyllts. Prestationsvillkoret har uppfyllts.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om långsiktigt aktiesparprogram 2012.

IR-kontakter

Niklas Ribbing, Chef IR

 Niklas Ribbing, Chef för Investor Relations, ASSA ABLOY AB.

Tel.: 08-506 485 79
Mobil: 070-555 55 77
Maila Niklas

Hedvig Wennerholm, IR Co-ordinator

Hedvig Wennerholm, IR Co-ordinator, ASSA ABLOY AB

Tel.: 08-506 485 79
Mobil: 070-555 55 77
Maila Hedvig

ASSA ABLOY I VÄRLDEN