Årsredovisning 2004

2004 i korthet

• Omsättningen ökade till 25 526 MSEK (24 080) med en organisk tillväxt om 5 procent. Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter om –982 MSEK.

• Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 3 748 MSEK (3 352), en ökning med 12 procent.

• Vinst per aktie efter skatt och full konvertering uppgick till 4,05 SEK (3,31), en ökning med 22 procent.

• Det operativa kassaflödet ökade till 3 439 MSEK (3 265).

• Det tvååriga handlingsprogrammet ”Leverage & Growth” fortlöper väl med en lång rad specifika aktiviteter. Den årliga besparingstakten beräknas uppgå till 450 MSEK under senare delen av 2005.

• ASSA ABLOY har under 2004 genomfört en översyn av koncernens strategier som sammanfattas i tre övergripande teman: öka tillväxten inom den nuvarande kärnverksamheten, expandera på nya marknader och inom nya segment och att minska kostnadsbasen.

Årsredovisning 2004 webbversion

Årsredovisning 2004.pdf