10 Jun 2013

Diamyds storägare tecknar fullt ut i företrädesemission

Diamyd Medicals företrädesemission genomförs med syfte att finansiera en proaktiv utveckling av de exklusiva rättigheter bolaget nyligen förvärvat avseende terapeutisk användning av GABA (gammaaminosmörsyra) vid diabetes och andra inflammationsrelaterade sjukdomar som metabolt syndrom, ledgångsreumatism och allergi.

- Det är roligt att inleda teckningsperioden med att våra stora ägare motsvarande 40 procent av emissionen är med fullt ut, säger Peter Zerhouni, vd i Diamyd Medical. Den finansiering som emissionen tillför ökar våra möjligheter att ta fram effektiva behandlingar mot diabetes och att göra nya utlicensieringsaffärer kring vår portfölj med immateriella rättigheter och bidrar på så sätt till att sänka risken i bolaget.

Informationsmaterial avseende inbjudan till teckning av aktier finns tillgängligt på Diamyds hemsida, www.diamyd.com, och på Remium Nordic ABs hemsida, www.remium.com.

Teckningskursen är fastställd till 2,10 kronor per aktie. Teckningsperioden pågår till och med 20 juni 2013. Handel med teckningsrätter pågår till och med 17 juni 2013 på NASDAQ OMX First North. Teckning av aktier kan även ske utan företrädesrätt dock utan garanterad tilldelning.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Back

English (United States)

Print